Verksamheten

Jag erbjuder barnomsorg i en liten och trygg miljö där alla blir sedda, hörda och bekräftade. Min barngrupp består av barn i åldrarna 1-5 år. Åldersblandade barngrupper gör det lättare att utgå från barnens mognad istället för deras biologiska ålder. Jag träffar andra familjedaghem för att ge möjlighet till aktiviteter i något större grupper. Där ges barnen tillfälle till social träning och gruppsamvaro.
Vi behov kan vikarie erbjudas.
 

Mitt familjedaghem är en I Ur och Skur certifierad verksamhet vilket innebär mycket utomhusvistelse. Naturen erbjuder möjligheter att träna motoriken genom att hoppa, gå, springa, krypa och balansera. Kroppsuppfattningen blir god och självförtroendet stärks när man behärskar sin kropp. Leken är ett viktigt redskap som utvecklar barnets fantasi, språk och sociala samspel. En pinne kan ena dagen vara en penna man ritar med i sanden, nästa en häst, nästa en del av en bokstav man tillsammans använder för att skriva sitt namn.

Genom att vistas i naturen och få upplevelser med lek och iakttagelser så ger det barnen kunskap och glädjen.

Aktiviteter och teman skiftar beroende på barnens olika behov och förutsättningar, samt på årstider och våra traditioner.
Förutom mycket utevistelse ägnar vi även tid för skapande verksamhet såsom pyssel, måla klippa och klistra, vi bakar, besöker biblioteket och gör större utflykter under terminen. Språkutvecklingen är en viktig del, förutom alla samtal under dagen innehåller dagen även en hel del sång, ramsor och sagoläsning.